!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Information A - Ö

    

Allt du behöver veta om att bo i BRF Lovisedal 1!

 

Alla medlemmar och boende i Brf Lovisedal 1 har ett gemensamt ansvar för föreningen och huset som vi bor i. Därför måste vi vara aktsamma om och vårda allt som hör till vårt hus, både fastigheten och vår gemensamma trivsel. Om du upptäcker någon skada på fastigheten eller något annat missförhållande bör du så fort som möjligt underrätta styrelsen om detta.

 

Mer om vad du behöver tänka på kan du läsa i denna information och i föreningens stadgar. Vid fel och skador i lägenheterna ska du följa de rutiner för felanmälan som finns i denna skrift, på föreningens hemsida och även i den bostadspärm som hör till varje lägenhet. 

Det här gäller om det uppstår fel eller skador:

 

 • Strömavbrott i lägenheten. Detta beror troligen på att en säkring har gått, antingen i lägenheten eller i elcentralen som finns i källaren i varje portuppgång. Om du drabbas av strömavbrott: kontrollera först automatsäkringarna och jordfelsbrytaren i lägenhetens elskåp. Om detta inte löser problemet; kontakta någon i styrelsen för att få hjälp, för telefonnummer se anslag i porten.
 • Vid fel på hissar, kontakta KONE hissar AB, tel. 0771 50 00 00. Föreningen har fullserviceavtal med KONE AB.
 • För övriga fel och skador kontakta vår tekniska förvaltare Nordstaden Stockholm på telefon 08 – 32 40 60, måndag till fredag mellan kl 07:00 – 16:00. Det går även bra att göra felanmälan på deras hemsida  www.nordstadenstockholm.se. Vid felanmälan ska du alltid uppge vad felet är samt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.
 • Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för fel på utrustning i lägenheten som t.ex. vitvaror, elektriska installationer. Föreningens och lägenhetsinnehavarens ansvar framgår av lägenhetspärmen. Observera att föreningen har en kollektiv försäkring för bostadsrättstillägg som träder in om det uppstår skador på fastigheten som kan hänföras till lägenheten. Du behöver alltså inget sådant tillägg i din egen hemförsäkring 
 • Vid jourfall efter kontorstid och där åtgärd av felet absolut inte kan vänta till nästa arbetsdag kontaktas Dygnet Runt Service på telefon 08 – 18 70 00. Observera att jourservice endast får kontaktas vid fel eller haveri där det finns risk att allvarliga följdskador uppstår på fastigheten. Kostnader för utryckning för att åtgärda mindre fel eller fel som inte är akuta debiteras den lägenhet som anmält felet. Detta gäller även i alla fall då du anses vållande till skadan.

 

”Brf Lovisedal 1 A – Ö” ger dig snabbt och enkelt information om vad som gäller i olika frågor.  Informationen utgör ett komplement till och förtydligande av vissa punkter i stadgarna; se §§ 26 - 32 där det finns viktig information om bostadsrättsinnehavares rättigheter och skyldigheter.

 

AirBnB

Föreningen tillåter inte uthyrning av lägenheter via verksamheten AirBnB. Enligt stadgarna upplåts föreningens lägenheter med syfte att lägenhetsinnehavaren/na själv/a skall bo där. Vi vill inte uppleva att vi inte känner igen de som bor i huset och att delar av fastigheten börjar likna hotellverksamhet. En sådan verksamhet skapar olägenheter för andra som bor i huset. Dock kan medlemmar under vissa förutsättningar och begränsad tid, hyra ut sina lägenheter i andra hand till en känd andrahandshyresgäst, se stadgarna §30. Detta förutsätter att styrelsen informerats och godkänt andrahandsuthyrningen. Se vidare Andrahandsuthyrning.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Uthyrning av lägenheter i andra hand måste godkännas av styrelsen, se stadgarna, 30-31 §§. Ansökan ska lämnas skriftligen till styrelsen och göras i god tid innan uthyrning är aktuell. Andrahandsuthyrning beviljas om det finns giltiga skäl och för maximalt ett år i taget. Observera att uthyrning till juridisk person inte tillåts.

 

Styrelsen har enligt stadgarna §7 rätt att vid andrahandsuthyrning ta ut en avgift som kan uppgå till 10 % av prisbasbeloppet. Observera även bestämmelserna i stadgarna att ”om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand” är nyttjanderätten förverkad och föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning (§36).

 

ANTENNER

Se parabolantenner!

 

AVGIFT OCH AVIER

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts genom Fastum Ekonomisk förvaltning i Uppsala. Har du frågor om din avgift eller dina avier kontaktar du Fastum UBC, se http:// //www.fastum.se/pageForm.aspx?id=1873 eller också ringer du 018-56 32 40.

 Betala månadsavgiften i tid! Alla missade avgifter lämnas, efter en skriftlig påminnelse, till inkasso. Observera att i stadgarna (§36) anges att ”föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning: om bostadsrättshavaren dröjer med att betala sina avgifter till föreningen mer än en vecka efter förfallodagen”.

 Anmäl därför betalningen av månadsavgift till autogiro, det förenklar både för dig och för föreningen. Information om autogiro finns på Fastums hemsida (https://www.fastum.se/1849-page.aspx).

 Om du betalar avgiften via internet var noga med att få med rätt OCR-nummer. Observera att varje månadsavi har olika OCR-nummer. Kontakta Fastum om någon inbetalningsuppgift inte stämmer.

 

ANSVAR

Som bostadsrättsinnehavare har du ett väsentligt större ansvar för att ombesörja reparationer i din lägenhet än vad man har som hyresgäst. Mer om dina rättigheter och skyldigheter kan du läsa i föreningens stadgar, 26 – 32 §§.

 Lägenhetspärmen innehåller också viktig information om vilka funktioner i lägenheten som är ditt respektive föreningens ansvar. Information om detta finns även på föreningens hemsida (www.brflovisedal1.se). I lägenhetspärmen ska också skötselanvisningar och annan information om den utrustning som installerats i lägenheten förvaras. Vid överlåtelse är det därför viktigt att lägenhetspärmen lämnas över till den nya bostadsrättsinnehavaren.

 

AVLOPP

De avlopp som finns anslutna till diskbänk, diskmaskin, tvättställ, tvättmaskin och dusch måste rensas regelbundet, detta för att förhindra stopp i rörsystemet och för att förhindra dålig lukt. Detta är lägenhetsinnehavarens ansvar. Var därför uppmärksam på dålig avrinning och utvecklingen av dålig lukt och rengör/rensa avloppen vid behov.

 

BALKONGER/FASADEN

Balkongräcket, balkongplattan och fasaden tillhör föreningens ansvarsområde. Om du vill sätta upp något på din balkong eller i fasaden måste du inhämta styrelsen tillstånd. Titta inte på vad dina grannar har satt upp, det är ingen garanti för att det är tillåtet. Om du redan satt upp något på din balkong som du är osäker på om det kan godkännas, hör av dig till styrelsen.

Detta är tillåtet:

 • Markiser får endast sättas upp efter ansökan och tillstånd från styrelsen. Arbetet skall utföras av fackman. Markiser skall ha färgkoden Sandatex 79 liksom även balkongskydd. En särskild ansvarsförbindelse måste också tecknas avseende markiser. Kontakta styrelsen så får du veta mer. Se Markiser.
 • Inglasning av balkonger kräver tillstånd av styrelsen. Kommunen har medgett bygglov, men endast för vissa typer av balkonger. Se Inglasning.
 • Blomlådor får sättas upp– så länge de hängs på insidan av balkongräcket. Vill du ha någon annan typ av hängande föremål på balkongen måste du kontakta styrelsen.

 Det är inte tillåtet att:

 • Borra eller spika upp fästanordningar i fasaden. Detta riskerar att ge upphov till allvarliga fuktskador i fasaden som är byggd med s.k. enstegstätning.
 • Måla ”taket”, d.v.s. undersidan av ovanförliggande balkongplatta.
 • Spola av balkongen med vatten eftersom det rinner ner till grannen i lägenheten under
 • Vattna blomlådor m.m. så att vatten rinner ner till grannen/grannarna under.
 • Avfyra raketer och fyrverkerier.
 • Sätta upp utomhusantenn (parabol, radioantenn eller liknande) på fastighetens fasad eller på balkongräcken.
 • Sätta upp anordning för matning av småfåglar på balkongen, eftersom risken då är stor för nedsmutsning även på grannarnas balkonger.

Restriktionerna är till för att eliminera olycksrisker, men också för att förhindra skador på fastigheten. 

 

BARNVAGNAR/BARNCYKLAR/BARNPULKOR

Barnvagnsrum finns i källaren. Barnvagnar, cyklar och pulkor får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras på våningsplanen i trapphusen eller i källaren under trapphusen. Om det finns plats får även barncyklar och pulkor förvaras i barnvagnsförråden.

 

BATTERIER

Uttjänta batterier innehåller ämnen som inte bör spridas i vår miljö. I soprummet finns behållare för småbatterier.

 

BILVÅRD

De som hyr i garaget får utföra enklare bilvård på den hyrda parkeringsplatsen, t.ex. byta däck och lampor samt städa bilen. Tvätt får dock inte förekomma, och självklart inte heller oljebyten eller större reparationer.

 

BLOMLÅDOR

Se Balkonger

 

BRANDSLÄCKARE

Det är viktigt att brandskyddet i din lägenhet är tillräckligt bra. Du uppmanas därför att se till att du har brandsläckare, brandvarnare och brandfiltar lätt tillgängliga. I fastigheten finns pulverbrandsläckare utplacerade på fyra ställen i källaren: tre i garaget vid garageuppfarten, vid utrymningsvägarna mot portarna 79 och 93 och en i tvättstugan .

 

BRANDSÄKERHET

Möbler, barnvagnar, cyklar m.m. får av utrymnings- och brandskäl inte förvaras i garage, trapphus och korridorer i källare. Självklart får inga brandfarliga ämnen förvaras i garaget eller i lägenhetsförråden. Visa hänsyn mot dina grannar och ha respekt för brandsäkerheten!

 

BRANDVARNARE

Alla lägenheter är utrustade med minst en brandvarnare. Kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och byt ut batterier vid behov.

 

BREDBAND

Alla lägenheter har tillgång till bredband, inkl. e-mejl, genom Ownit AB. Abonnemanget ingår i månadsavgiften. Du beställer bredband på http://www.ownit.se/kundservice. Felanmälan görs på telefon 08-525 073 00.

 

BREVLÅDA

Alla lägenheter har en egen brevlåda i entrén. Morgontidningen får du i hållaren utanför din dörr.

 

BYGGA OM

Som bostadsrättsägare har du rätt att göra vissa ändringar i din lägenhet. Vad som gäller för detta läser du i stadgarna, se § 27. Om du är minsta osäker, kontakta styrelsen. Tänk på att:

 • Om ändringen påverkar/berör bärande väggar, eller innebär omdragning av vatten eller el, måste styrelsen få en skriftlig ansökan om tillstånd för den ändring du vill göra.
 • Efter godkänd ansökan ska en auktoriserad fackman utföra arbetet.

En ombyggnation som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen, som med stöd av stadgarna kan komma att tvinga bostadsrättsinnehavaren att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Detta gäller även om det var en tidigare bostadsrättsinnehavare som en gång lät göra ändringen.

 

CYKLAR, CYKELRUM OCH CYKELSTÄLL

Cyklar skall förvaras i cykelrummet i garaget. Det är inte tillåtet att förvara motorcyklar och mopeder där. Vid vändplatsen utanför trapphus 79 och i slutet av insticksgatan vid trapphus 93 finns cykelställ för totalt c:a 20 cyklar. 

Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trappuppgångar eftersom de då utgör ett hinder i utrymningsvägen vid brand. Föreningen tar inget ansvar för cyklar om de måste avlägsnas på grund av olämplig placering.

Med jämna mellanrum, efter information till medlemmarna, rensar styrelsen cykelrummet från övergivna cyklar. Var observant på när detta sker, så att du inte riskerar att förlora en cykel som inte använts på länge.

 

DAMMLISTER MELLAN FÖNSTERBÅGARNA

Fastigheten har energibesparande treglasfönster. Mellan de två öppningsbara fönsterbågarna sitter s.k. dammlister. Dessa filtrerar bort damm och smutspartiklar, vilket minskar behovet av fönsterputsning och persiennrengöring. De fungerar även som bullerdämpare. Samtidigt åldras listerna och de kan behöva bytas ut.

 

Fönstren är, bortsett från utvändig målning, medlemmens ansvar. Detta gäller även byte av dammlister. För att undvika kondens mellan fönsterbågarna är det viktigt att listerna inte är helt lufttäta. När nya lister monteras ska det därför finnas luftöppningar på c:a 5 cm i varje hörn av fönstret. Se även information om ansvarsfördelning på hemsidan.

 

EL- och EKTRONIKAVFALL

Mindre elektriska hushålls-, radioapparater, cd- och dvd-spelare m.m. kan lämnas i behållaren för elektronik i soprummet. Större elektronikutrustning t.ex. TV-apparater ansvarar var och en för att själv forsla till närmaste återvinningsstation.

 

ELEMENT 
Se Värme.

 

ELFEL
Strömavbrott i lägenheten beror troligen på att det gått en säkring. Kontrollera först elskåpet i lägenheten där det finns automatsäkringar och jordfelsbrytare som skall återställas om de lösts ut. I vissa strömbrytare finns inbyggda säkringar som har begränsad livstid. Om problemet kvarstår har sannolikt en säkring i elcentralen i källaren gått sönder. Kontakta i så fall någon i styrelsen – se anslag i varje port. Jourmontör skall inte tillkallas.

 

ELINSTALLATIONER

Om ändringar i lägenheten innebär omdragning av el- eller TV-uttag måste styrelsen kontaktas för ett godkännande.

 

EKONOMI

Övergripande information om föreningens ekonomi finns i den senaste årsredovisningen. Denna delas ut inför varje föreningsstämma och finns på hemsidan www.brflovisedal1.se  

 

FASADEN

Fastighetens fasader är byggda med s.k. enstegstätning. På grund av materialets beskaffenhet och den risk för fuktskador som finns är det absolut förbjudet att borra, spika eller på annat sätt orsaka åverkan på fasadväggarna. Se även Markiser och Balkong.

 

FASTIGHETSSKÖTSEL

Föreningen anlitar extern entreprenör (Nordstaden) för fastighetsskötsel samt för att åtgärda de fel som uppstår. Information om vem som utför fastighetsskötsel finns anslagen i portarna.

 

FELANMÄLAN

Nedan finner du kontaktuppgifter för att göra en felanmälan.

 • Fastighet och/ eller Lägenhet. Nordstaden: telefon 08 – 32 40 60. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för fel inom den egna lägenheten. För vidare information se Ansvar.
 • Bredbandsanslutning. Ownit AB på telefon 08-525 073 00.
 • Digital TV. Com Hem AB på telefon 0771-55 00 00.
 • Strömavbrott i lägenheten. Om du drabbas av strömavbrott: kontrollera först automatsäkringarna och jordfelsbrytare i lägenhetens elskåp. Om detta inte löser problemet; kontakta någon i styrelsen för att få hjälp, telefonnummer finns anslagna i varje port.
 • Garageport. Kontakta styrelsen via telefon. Telefonnummer finns anslagna i varje port. Observera att av säkerhetsskäl går det att öppna garageporten utifrån endast med transpondern (fjärrkontrollen).
 • Hiss. Kone AB på telefon 0771 50 00 00 .
 • Jourservice Vid akuta skador efter kontorstid som t.ex. vattenskada eller dylikt där åtgärd absolut inte kan vänta tills nästa arbetsdag ring Dygnet Runt Service på 08-18 70 00. OBSERVERA att om du anmäler en skada och den INTE bedöms vara av akut slag kommer du att faktureras kostnaden. Om möjligt, kontakta därför alltid någon i styrelsen innan du gör en jouranmälan.

FEST

Skall du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att fest och hög musik är de absolut vanligaste orsakerna till klagomål i fastigheter. Sätt alltid upp en lapp i portar och hissar och berätta för dina grannar om du ska ha fest. Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Tänk också på att när du sitter och pratar eller spelar musik på balkongen eller med balkongdörren öppen så hörs det över hela gården. Se även Störande grannar.

 

FILTER

Se Luftfilter.

 

FJÄRRKONTROLL TILL GARAGEPORT

Hyr du garageplats får du mot en avgift disponera en fjärrkontroll (transponder) för att kunna öppna garageporten. Detta regleras genom särskilt avtal. Avgiften för fjärrkontrollen är ett engångsbelopp som inte återbetalas. Av säkerhetsskäl går det att öppna garageporten utifrån endast med fjärrkontrollen. 

 

FYRVERKERIER OCH SMÄLLARE

Oavsett högtid är det enligt lag förbjudet att avfyra någon form av explosiv vara på innergården eller från balkongerna/terrasserna. Risken för skada på person och egendom är stor och det är inte bara hundar som blir rädda. Smällare är inte längre tillåtna i Sverige.

 

FÖRENINGSINFORMATION

En skriftlig föreningsinformation delas ut några gånger per år med uppgifter om aktuella frågor.

För att styrelsen snabbt ska kunna nå ut med information är det viktigt att du registrerar din mejladress, se information på föreningens hemsida.

 

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i maj månad. Kallelse med uppgift om datum meddelas ca 3 månader före stämman. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de bara en röst tillsammans.

Föreningsstämman är ett tillfälle för dig att påverka ditt boende. Vid stämman väljs styrelseledamöter och suppleanter, valberedning och revisorer, vidare behandlas styrelsens förslag i viktigare frågor samt motioner från medlemmar. Om du inte kan vara med på stämman kan du företrädas av ombud. För mer information, kontakta styrelsen.

 

FÖRRÅD

Se Lägenhetsförråd.

 

FÖRSÄKRINGAR

För att skydda din egendom om det skulle inträffa en skada är det viktigt att du har en gällande hemförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att du är försäkrad på bästa sätt.

Observera att föreningen har en kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Den träder in om det skulle inträffa följdskador på fastigheten som orsakats av en primär skada i lägenheten som faller inom bostadsrättshavarens ansvar. Det är därför inte nödvändigt att du har ett s.k. bostadsrättstillägg i din egen hemförsäkring.

Kontakta alltid styrelsen om det skulle inträffa allvarligare skador, t.ex. vattenskador i din lägenhet.

 

FÖRSÄLJNING AV LÄGENHET

Se Överlåtelse.

 

GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

Garaget och de parkeringsplatser som finns på föreningens mark är endast avsedda för de boendes egna fordon och får endast hyras av medlemmar i Brf Lovisedal 1. Fordonen som är uppställda på föreningens garage- och parkeringsplatser skall vara trafikförsäkrade.

I garaget finns 61 platser för bil och 2 platser för MC. På stickgatan mot port 79 finns 3 platser och på stickgatan mot port 93 finns 6 platser. I garaget är parkering enbart tillåten inom markerade p-rutor för registrerade fordon. Vill du hyra garage- eller parkeringsplats kontaktar du styrelsen. Platserna fördelas efter den tid du stått i kö.

Enklare reparationer och underhåll får utföras i garaget, men det får inte användas som bilverkstad. Oljebyte får inte utföras, och tvätt av bil/motorcykel är inte heller tillåtet. Bensinvärmare får inte användas och brandfarliga produkter får inte heller förvaras i garaget.

Garage- och parkeringsplatser får inte hyras ut i andra hand under längre perioder. Otillåten uthyrning innebär att du förlorar rätten till din plats. Vill du hyra ut din plats under en kortare tid (maximalt 6 månader) måste du ta kontakt med styrelsen som tillhandahåller information om de regler som gäller för uthyrning av platsen.

Uppsägningstiden för garage- och parkeringsplatser är 3 månader. Den som hyr en garage- eller parkeringsplats ansvarar själv för att platsen sägs upp så att uppsägningstiden löper ut i samband med lägenhetsöverlåtelsen.

Kör sakta i garaget, rekommenderad hastighet är max. 10 km/tim. Var särskilt uppmärksam vid in- och utpassering eftersom det är dålig sikt, väjningsplikt gäller både i garaget och mot all trafik utanför porten.

Vid in- och vid utpassering öppnas garageporten med fjärrkontroll (transponder). Denna kvitteras ut i samband med att man får tillgång till garageplatsen. Inifrån kan porten även öppnas med nyckel. Kostnaden för transponder är en engångsavgift och återbetalas ej vid återlämnandet.

Observera att garageporten är inställd så att portens stängningssekvens, från öppet läge, påbörjas efter det att ljusstrålen vid sensorn som är placerad utanför porten har brutits. Detta gäller även om t.ex. en gående passerat innan porten öppnats helt. Garageporten står i öppet läge ca 10 sekunder innan den börjar stängas. Var därför noga med att initiera öppningen först när du säkert kan passera genom porten med ditt fordon. Ytterligare en sensor är placerad på utfartsrampen några meter från ingången vilket innebär att porten börjar stängas först efter det att båda sensorerna passerats.

I garaget är det viktigt med en hög säkerhetsnivå. I händelse av brand, strömavbrott eller annan oönskad händelse som kräver snabb utrymning är det väsentligt att vi håller ordning och undviker att ha lösa föremål såsom kartonger, påsar, plast- och glaskärl, däck etc., som man riskerar att hindras och fördröjas av. Det är inte heller tillåtet att fästa saker i tak, väggar och golv, eftersom de också kan utgöra hinder vid utrymning. Ett undantag utgör de två platserna för motorcyklar, där dessa får låsas vid en låsögla fäst i betongvägg eller – pelare.

 

GLASINSAMLING

Insamling av glas sker i särskilda kärl i soprummet. Det finns behållare för färgat och ofärgat glas. Glöm inte att ta bort metalldelar, såsom lock, från t.ex. glasflaskor. Se Sopsortering.

 

GOLVKLINKER

Klinkergolv kan ge ett ökat stegljud. Vid eventuell läggning av klinkergolv ska du kontakta styrelsen för att få råd om hur detta görs på bästa sätt och för att undvika risken att överskrida de ljudnormer som finns för boendemiljöer.

 

GOLVVÄRME

Badrummen är utrustade med vattenburen golvvärme s.k. komfortvärme. Komfortvärmen är till för att torka ur badrummet snabbare. Golvvärmen är beroende av utetemperaturen och cirkulationen i hela fastighetens värmesystem. Komfortvärmen ska inte förväxlas med elburen golvvärme, som går att reglera på ett helt annat sätt året runt.

 

GRILLNING

Kolgrill får inte användas på innergården, och inte heller på balkonger. El- eller gasolgrill är dock tillåtet. Gasoltuber får innehålla maximalt 5 liter vid förvaring i lägenheten eller på balkongen.

Om du har en inglasad balkong måste du öppna hela glasväggen när du grillar, så att grilloset blandas upp med friskluft. Även de godkända grilltyperna ger dock ifrån sig ett visst os, så visa hänsyn när du använder dem.

 

GÄSTPARKERING

Föreningen har inga parkeringsplatser reserverade för besökande. Gästparkering måste därför ske på omkringliggande gator.

 

HEMFÖRSÄKRING

Se Försäkring för bostadsrätt.

 

HEMSIDA

Brf Lovisedal 1´s hemsida hittar du på www.brflovisedal1.se. Där finns allmän information om föreningen, kontaktuppgifter till styrelsen, information med länkar om felanmälning, årsredovisningar och stämmoprotokoll och annat som kan vara bra att veta om vår förening.

 

HISSJOUR

Föreningen har avtal med KONE hissar AB; kontakta dem på tel. 0771-500000  om fel uppstår.

 

HUSDJUR

Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller olägenheter för andra boende. Har du för avsikt att skaffa ett ”ovanligt” husdjur bör du kontakta styrelsen. Vissa husdjur är inte lämpliga inom bostadsområdet.

 

HUSHÅLLSSOPOR

Hushållssopor slänger du i soprummet i avsedd behållare. Se Soprum. För allas trevnad: var noga med att lägga soporna i rätt kärl.

 

INBROTT

Skulle det ske inbrott i din lägenhet, i lägenhetsförrådet eller i bilen så anmäler du det till polisen. Meddela därefter styrelsen eftersom den här typen av brott brukar gå i vågor, och för att styrelsen ska kunna informera övriga boende om händelsen.

I garaget finns övervakningskameror. Var ändå noga med att se till att dörren/garageporten går i lås när du åker in i och ut ur garaget. Stanna bilen varje gång till dess att porten har stängt efter dig.

 

INFORMATIONSTAVLOR

Informationstavlor finns i varje port. Där finns bl.a. kontaktuppgifter till styrelsen, telefonnummer till Nordstaden och Kone för felanmälan och jourservice.

 

INGLASNING AV BALKONGER

Föreningen tillåter inglasning av vissa balkonger. Inglasning ska utföras på samma sätt som de befintliga, d.v.s. med ett system av stående glasskivor mellan balkongplatta och överliggande balkong. Gardiner/vepor och liknande (insynsskydd och solskydd) uppsatta på insidan av glaset måste vara i enlighet med leverantörens originalutförande.

Inglasning tillåts inte av balkong som saknar ovanförliggande balkongplatta, terrasser eller uteplatser. För lägenheter med gemensam balkongplatta ska inglasning ske med en mellanliggande brandvägg. Sådan inglasning ska antingen genomföras samtidigt av båda lägenheterna, eller var för sig efter det att skriftligt samtycke erhållits från den berörda grannlägenheten.

Inglasning skall utföras av föreningen anvisade leverantörer. För mer information, kontakta styrelsen. 

 

ISTAPPAR

Se Snöröjning.

 

KARTONGER

Behållare för använda kartonger finns i soprummet. Observera att alla kartonger ska vikas ihop eller skäras ner så att de inte tar onödigt mycket plats. Här kastas även omslagspapper, stora papperspåsar, wellpapp, äggkartonger, kuvert, tvättmedelspaket m.m. Se Soprum.

 

LAMPOR/LYSRÖR

I soprummet finns behållare för lysrör, lågenergilampor och vanliga glöd- och halogenlampor. Uttjänta lysrör liksom vissa moderna energisnåla lampor innehåller kvicksilver som inte bör spridas i vår miljö. Var försiktig så att de inte går sönder. Se Soprum.

 

LJUS

Tänk på att alltid släcka ljuset efter dig när du varit i utrymmen där ljuset inte släcks automatiskt.

 

LUFTFILTER

Friskluften i lägenheterna kommer genom särskilda tilluftsdon som sitter bakom värmeelementen i lägenheterna, normalt ett i varje rum. Filtret tar bort småpartiklar som finns i luften. Filtret kan enkelt rengöras med dammsugare, men bör bytas åtminstone vartannat år. Som lägenhetsinnehavare ansvarar du för filterbyte; filter kan beställas från Acticon, se Lägenhetspärmen.

 

LÄGENHETSFÖRRÅD

Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplanet. Det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material som bensin, fotogen etc. där. Gasoltuber som rymmer mer än fem liter får inte heller förvaras i källarförråd eller lägenheter (inklusive balkonger).

Placera inte värdefulla föremål i förrådet. Eftersom det under delar av året finns fuktig luft i källarutrymmet, med risk för mögelbildning, är det viktigt att föremålen placeras så att luft kan cirkulera i utrymmet.

Förrådet skall alltid vara låst även om det är tomt.

 

LÄGENHETSNUMMER

Föreningen har interna, tresiffriga lägenhetsnummer som är knutna till respektive trappuppgång/port. De interna lägenhetsnumren ska användas i kommunikation, t.ex. med Fastum AB om avgifter eller Nordstaden om felanmälningar.

I folkbokföringen används lägenhetsbeteckningar med fyra siffror. Dessa är kopplade till den gatuadress lägenheten ligger på. På anslagstavlan i portarna finns en översättningsnyckel mellan föreningsinterna lägenhetsnummer och de som används i folkbokföringen.

Dessutom finns en tredje lägenhetsbeteckning som börjar med en bokstav följd av 1-2 siffror. Denna beteckning används för att kunna byta de säkringar som tillhör lägenheten och som finns i elskåp i källarplanet. Endast styrelsemedlemmarna har tillgång till dessa skåp. 

Samtliga typer av lägenhetsnummer finns anslagna på dörrkarmen utanför respektive lägenhet.

 

LÄGENHETSPÄRM

Till varje lägenhet hör en lägenhetspärm. Pärmen innehåller viktig information om skötsel av lägenheten, manualer för utrustning m.m. Vid försäljning av bostadsrätten ska lägenhetspärmen följa med vid köpet.

 

MARKISER

Det är tillåtet att sätta upp markiser på balkongerna eller uteplatserna. Godkännande krävs dock i förväg från styrelsen och arbetet ska utföras av fackman. Ett särskilt avtal krävs också som reglerar ansvarsförhållanden mellan lägenhetsinnehavaren och föreningen om det skulle uppstå skador. Kontakta styrelsen så får du veta mer. Se även Balkonger och Fasad.

 

MEDLEMSKAP

I stadgarna anges att föreningens syfte är att till medlemmar upplåta bostäder för egen användning. Endast medlem i föreningen kan vara innehavare av bostadsrätt.

 • Som medlem antas endast den/de som gör sannolikt att han/hon kommer att använda lägenheten för eget boende. Föreningen har rätt att vägra medlemskap till person som inte för egen del avser att permanent bosätta sig i lägenheten.
 • Vid överlåtelse av bostadsrätt medges medlemskap i föreningen för högst tre bostadsrättsinnehavare. Minsta delägarandel som accepteras av föreningen är 10 %.
 • Juridiska personer beviljas inte medlemskap i föreningen.

Styrelsen har också, med stöd av stadgarna, rätt att frånta någon ett medlemskap om en lägenhet används till annat ändamål än det stadgarna avser. Det innebär att nyttjanderätten till lägenheten är förverkad, och återgår till föreningen.

 

METALLSOPOR

Metallföremål som används till förpackningar såsom konservbrukar, tuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, slängs i avsedd behållare i soprummet. Se Soprum.

 

MOTIONER

Motioner till föreningsstämman ska vara skriftliga och lämnas till styrelsen senast vid tidpunkt som anges i kallelsen till stämman. Motioner ska innehålla motionärens namn, lägenhetsnummer, önskemål/fråga samt förslag på åtgärd. 

Skrivelser, önskemål och synpunkter kan när som helst under året lämnas till styrelsen. Styrelsen träffas som regel första måndagen i månaden. Lägg dem i Brf Lovisedal 1:s brevlåda som finns i port 93 eller mejla till info@brflovisedal1.se.

 

MOTORCYKEL/MOPEDPLATSER.

Föreningen förfogar över två MC/mopedplatser i garaget. Är du intresserad att hyra en av dessa kontaktar du styrelsen.

 

NAMN PÅ DÖRREN/BREVLÅDAN/PORTEN

Om du har ändrat efternamn, namnet är felstavat eller sambos namn skall läggas till etc., kontakta Nordstaden, se Felanmälan. Har du sidoverksamhet som du bedriver hemifrån får du naturligtvis ha firmanamnet på din egen dörr och på brevlådan i porten.

 

NYCKEL I SERVICELÄGE

Att sätta nyckeln i serviceläge gör att en behörig fastighetsskötare kan ta sig in i lägenheten utan att du behöver lämna ifrån dig lägenhetsnycklarna.

Serviceläget ställs in på följande sätt: Lås dörren. Vrid sedan nyckeln till ”tio i fyra”, och dra ut nyckeln. Låset är nu ställt i ”serviceläge”.

 

NYCKLAR

Till varje lägenhet hör normalt 3 nycklar till cylinderlåset, tre till sjutillhållarlåset, 2 till källaren, samt 2 till postboxen och 2 nycklar med 1 cylinder till tvättstugan. Har du garageplats får du också tillgång till 2 garagenycklar.

Fastigheten har ett gemensamt nyckelsystem som föreningen ansvarar för. Lägenhetsinnehavare får därför inte byta cylinderlåset till lägenheten själv, utan detta måste gå genom styrelsen. Vill du ha full kontroll på samtliga nycklar till cylinderlåset för din lägenhet, rekommenderar vi att du vid inflyttning byter cylinder. Kontakta nyckelansvarig i föreningen som du når via info@brflovisedal1.

Behöver du fler nycklar till cylinderlåset så måste du också beställa det genom nyckelansvarig i styrelsen, eftersom nycklarna är spärrade. Tillhållarlåset kan dock bytas av varje lägenhetsinnehavare, eftersom sådana nycklar inte är spärrade. 

Om du flyttar ifrån vår förening är det mycket viktigt att du till styrelsen lämnar tillbaka garagenycklar samt fjärrkontrollen till garageporten.

 

NYTTJANDERÄTT

Bostadsrättsinnehavares nyttjanderätt till lägenheter är stark, däremot är det föreningen som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Detta regleras av bostadsrättslagen.

Observera att nyttjanderätten i vissa fall kan förverkas. Tänk på att en eventuell andrahandsuthyrning görs på ett korrekt sätt och i förväg har godkänts av styrelsen. Eftersom föreningen inte godtar uthyrning genom AirBnB kan även detta innebära att nyttjanderätten förverkas. Försenade inbetalningar, störande av grannar kan också vara skäl till att man förlorar sin nyttjanderätt. Se även Uthyrning av bostad i andrahand, Avgift och avier, Störande grannar och Ohyra samt stadgarna 36 §.

 

OHYRA

Om du tror att du fått in ohyra i din lägenhet, kontakta genast styrelsen och Nordstaden, se Felanmälan. En sanering går oftast på ett par timmar och är helt gratis för de boende; fastighetsförsäkringen täcker kostnaderna. Att som medlem inte omgående ta hand om problemet och därigenom bidra till att ohyra sprids är enligt stadgarna (29 §) tillräckligt för att förverka ett medlemskap.

 

OMBYGGNATIONER

Se Bygga om.

 

PAPPERSINSAMLING

Kärl för returpapper finns i soprummet. Dags- och veckotidningar, direktreklam, telefonkataloger m.m. slängs här. Se Soprum.

 

PARABOLANTENNER

Det är inte tillåtet att sätta upp utomhusantenner (parabol, radioantenn eller liknande) på fastighetens fasad eller på balkongräcken.

 

PARKERING

Föreningen har inga särskilda parkeringsplatser avsedda för besökare. Gästparkering måste därför ske på omkringliggande gator. Respektera de parkeringsregler som finns och observera att parkering inte får ske i vändzoner. Föreningen har avtal med parkeringsbolag som kontrollerar att de bilar som är uppställda på uthyrda platser har giltiga tillstånd. Se Gästparkering.

 

PORTKOD

Portkoder byts ut regelbundet. Detta meddelas genom lapp i brevlådan. Koden är en säkerhet för oss boende att obehöriga inte tar sig in olovandes. Koden får inte spridas i onödan.

 

RÖKNING.

Rökning är inom fastigheten endast tillåten i den egna lägenheten. Rökning är även förbjuden utomhus i anslutning till våra trapphus entréer. Observera att rökning på balkonger och uteplatser kan innebära att din granne får in rök i sin lägenhet, vilket kan ge obehag. Visa hänsyn!

 

SNÖRÖJNING

Föreningen har avtal med entreprenör som plogar när det fallit mer än 5 cm snö, och sandar när det är halt. Om du ser istappar eller snöhäng som riskerar att falla på underpasserande kontaktar du styrelsen för åtgärd om det är akut, i annat fall ringer du till Nordstaden, se Felanmälan.

 

SOPRUM

Föreningens soprum har ingång intill garagenedfarten mellan port 87 och 91, samt från innergården. Där finns uppsamlingskärl för de olika typerna av sopor, se Sopsortering. Tänk på att lägga sopor i avsedda kärl samt på att vika eller skära stora kartonger.

 

SOPSORTERING

Respektera sorteringsordningen och lägg soporna i korrekt kärl  i soprummet, detta av miljöhänsyn och för att undvika onödiga kostnader för sophämtning. Det är under inga omständigheter tillåtet att placera sopor direkt på golvet. I soprummet finns separata kärl för:

 • Hushållssopor
 • Matavfall
 • Tidningspapper
 • Kartong & Wellpapp (skall vikas eller delas innan de läggs i)
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Plast
 • Metallföremål och – detaljer använda till förpackningar
 • Mindre elartiklar (glödlampor, lysrör, lågenergilampor )
 • Elektronik (CD-spelare, telefoner, strykjärn m.m.)

Observera att grovsopor – t.ex. uttjänta möbler, byggavfall, metalldelar som inte används till förpackningar och liknande – inte får lämnas i soprummet. Det är inte heller tillåtet att lämna miljöfarligt avfall där. Grovsopor och miljöfarligt avfall måste var och en själv forsla bort. För sorteringsguide av avfall se www.soren.nu. Närmaste återvinningscentraler finns vid Linta Gårdsväg 16 i Bromma och Kvarnkullen, Rissne, Gamla Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg.

 

STADGAR

Brf Lovisedal 1´s stadgar är antagna på stämman 2015-05-21. Stadgarna bör, liksom Information A-Ö, förvaras i lägenhetspärmen. Stadgarna finns även tillgängliga på föreningens hemsida, www.brflovisedal1.se.

 

STYRELSEN

Brf Lovisedal 1’s styrelse består enligt stadgarna av minst tre och högst fem ordinarie och minst 1 och högst fyra suppleanter. Ledamöterna väljs på föreningsstämman, c:a hälften av ledamöter och suppleanter väljs på 2 år och övriga på 1 år.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden förutom under juli månad. Mötena hålls vanligtvis den första måndagen i månaden. Önskar du framföra något till styrelsen kan du mejla till info@brflovisedal1.se, lämna ett brev i bostadsrättsföreningens brevlåda i port 93 eller kontakta någon i styrelsen (se info i porten). Namn och telefon till samtliga medlemmar finns anslagna i varje port.

Arbetsgrupper för särskilda frågor bildas vid behov där andra medlemmar kan engageras, t.ex. för vårstädning, höstfest eller andra projekt. Hör gärna av dig till styrelsen/valberedningen om du är intresserad av att medverka till arbetet i vår förening.

 

STRÖMAVBROTT

Se Elfel.

 

STÄDNING

Städning av fastigheten sker veckovis och utförs av extern entreprenör. Synpunkter på städningen kan lämnas till styrelsen.

 

STÖRANDE GRANNAR

Börja alltid med att prata med din störande granne! De allra flesta är inte medvetna om att de upplevs som störande och brukar snabbt bättra sig efter ett vänligt samtal. En allmän tumregel är att visa extra hänsyn vardagar 21.00 – 08.00 samt helger 22.00 – 10.00. Självklart skall man kunna ha fest någon gång och då får hänsynen anses vara ömsesidig – under förutsättning att festen håller en rimlig ljudnivå under en rimlig tid! Se Fest.

 

SÄKERHET

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att förvara privata tillhörigheter som t.ex. cyklar, barnvagnar, pulkor och annat i fastighetens allmänna utrymmen. Detta regleras i Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §. Med stöd av denna lag har fastighetsägaren rätt att utan förvarning transportera bort privata tillhörigheter som förvaras i allmänna utrymmen.

Det effektivaste systemet att förhindra inbrott är grannsamverkan. Det innebär till exempel att

 • Vi hälsar alltid på varandra, när vi ses i fastigheten.
 • Vi känner till hur våra närmaste grannar ser ut.
 • Eventuella okända personer som agerar misstänkt tilltalas på ett vänligt sätt. ”Hej, jag känner inte igen dig. Vem ska du besöka?”
 • Informera dina närmaste grannar när du lämnar din lägenhet under en längre tid.
 • Informera alltid styrelsen om du observerar något som kan påverka säkerheten i vårt boende.

Se även Säkerhetsdörrar och Trapphus

 

SÄKERHETSDÖRRAR

Informera ditt försäkringsbolag att din lägenhet har säkerhetsdörr eftersom det kan ge billigare hemförsäkring/lägre självrisk i flera försäkringsbolag.

 

TERRASSER

För terrasser och uteplatser gäller samma regler som för balkonger. Observera att det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för skötsel och underhåll av trätrall på terrasser och för plattor på uteplatser. Se stadgarna 32 §.

 

TIDNINGSINSAMLING

Se Pappersinsamling

 

TRAPPHUS
Trapphusen får inte användas som förvaringsutrymme för privat egendom, t.ex. barnvagnar, cyklar, mattor, skor och annat. Detta handlar om vår gemensamma säkerhet. Som fastighetsägare är föreningen skyldig att se till att t.ex. ambulanspersonal som bär en bår eller brandpersonal kan ta sig fram i allmänna utrymmen och kontrollerar därför regelbundet ordningen i allmänna utrymmen.

 

TV-ABONNEMANG

Föreningen har avtal med Com Hem AB om gruppanslutning av samtliga lägenheter i fastighetens TV-nät. Detta innebär att alla lägenheter utan särskild kostnad har tillgång till det digitala kanalpaketet ”Medium – 8 favoriter”. Möjlighet finns även att individuellt teckna andra abonnemang. Kontakta Com Hem AB för mer information, se deras hemsida, www.comhem.se.

 

TVÄTTSTUGA

Den gemensamma tvättstugan ligger i källaren mellan port nr 83 och 85. Tvättpassen bokas med den nyckelcylinder som hör till varje lägenhet. Efter avslutad tvätt parkerar du nyckelcylindern, alternativt bokar en ny tid eller tar med hem. 

Bokad tid som inte tagits i anspråk inom 45 min efter starttid får övertas av annan medlem. Torktumlare samt torkskåp får användas 45 min efter avslutat tvättpass.

Självklart städar du tvättstugan noggrant efter avslutad tvätt; se de riktlinjer som finns anslagna i tvättstugan.

 

VATTENSKADA

Om du råkar ut för en vattenskada gäller följande:

Vid en öppen skada med rinnande vatten i lägenheten under dagtid kontaktar du Nordstaden. Inträffar skadan på annan tid, kontakta jourservice, se Felanmälan. Kontakta också alltid någon i styrelsen.

Du kontaktar även ditt försäkringsbolag för inspektion och åtgärder. Vid misstänkta vattenskador av mindre art kontaktar du styrelsen varefter en styrelseledamot inspekterar skadan och ger rekommendationer om åtgärder. Råkar du ut för en vattenskada som följd av en skada som du misstänker har inträffat i en grannlägenhet, kontakta din granne för att genomföra ovanstående åtgärder. Se Försäkring för bostadsrätt.

 

VENTILATION

Se även Luftfilter.

Friskluften i lägenheterna kommer genom särskilda tilluftsdon som sitter bakom värmeelementen i lägenheterna, normalt ett i varje rum. Det är inte tillåtet att täcka för dessa tilluftsdon eftersom hela fastighetens ventilationssystem då störs.

I tilluftsdonen sitter ett luftfilter som tar bort småpartiklar i luften. Filtret kan enkelt rengöras med dammsugare, men bör bytas åtminstone vartannat år. Som lägenhetsinnehavare ansvarar du för filterbyte; filter kan beställas från Acticon, se Lägenhetspärmen.

Tilluften sugs ut genom ventiler i kök, badrum och toalett. Frånluftsdonen är anslutna till centrala fläktar. Eftersom det är mycket viktigt att inte störa balansen i ventilationssystemet är det förbjudet att installera motordrivna fläktar, t.ex. i köket, med anslutning till ventilationssystemet.

 

VITVAROR

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för lägenhetens vitvaror och ersätter dessa om de går sönder.

 

VRÄKNING

Vräkning kan ske i en bostadsrättsförening, trots att man äger rätten att disponera sin lägenhet. Se våra stadgar (§36) för mer information.

 

VÄRME

Hur vi uppfattar värme varierar från person till person och bedömningen av temperatur beror ofta på vad man vant sig vid. Bostadsrättsföreningar har en skyldighet att hålla minst 18 grader i lägenheterna, enligt socialstyrelsens riktlinjer. Vi håller normalt ca 20-21 grader i lägenheten. Den temperaturen är de flesta människor nöjda med.

Det finns ett enkelt sätt att kontrollera om ett element fungerar som det ska. Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill, eftersom varmvattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värmen och strömmar svalare ut nedtill. Om det är tvärtom – kallt upptill och varmt nedtill – behöver det troligen luftas. Du får gärna lufta elementet själv, men det är inte tillåtet att göra några andra ingrepp i elementet. Det är också bra om du ”motionerar” värmereglagen på elementen någon gång varje år; det finns annars risk för att termostaten inte fungerar som den ska.

Vid hastiga växlingar i utomhustemperaturen kan det ta lite tid innan fastighetens värmesystem hinner anpassa sig. Detta kan få till följd att du tillfälligt upplever din lägenhet som kall eller till och med för varm. Kraftig vind kan också påverka inomhusklimatet, särskilt för lägenheter i utsatta lägen. 

Tänk också på att möbler och gardiner som placeras framför element förhindrar luftcirkulation och därför påverkar inomhustemperaturen så att rummet blir kallare.

 

ÅRSREDOVISNING

Brf Lovisedal 1’s räkenskapsår är kalenderåret. Årsredovisning delas ut i samband med föreningsstämman. Tidigare årsredovisningar finns tillgängliga på föreningens hemsida, www.brflovisedal1.se

 

ÅTERVINNINGSSTATION

Närmaste återvinningscentraler finns vid Linta Gårdsväg 16 i Bromma och vid Kvarnkullen, Rissne, Gamla Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg.

 

ÖVERLÅTELSE

Om du avser att överlåta (”sälja”) din bostadsrätt är det ditt ansvar att se till att styrelsen ges tillräcklig tid att pröva frågan om medlemskap för den som bostadsrätten överlåts till.

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av basbeloppet och pantsättningsavgiften 1,0 % av basbeloppet per pant (pantbrev). Dessa avgifter belastar köparen av bostadsrätten och tillfaller Fastum UBC som en administrationsavgift.

Säljaren (eller det ombud som anlitas) bör informera köparen om följande rutiner och principer för medlemskap i föreningen.

 • Enligt föreningens stadgar skall frågan om medlemskap avgöras av styrelsen inom en månad efter det att skriftlig ansökan om medlemskap inkommit.
 • Frågor om medlemskap i föreningen behandlas vid de ordinarie sammanträden styrelsen har vanligen första veckan varje månad.
 • Ansökan om medlemskap ska ha inkommit minst en vecka före styrelsemötet.

TILL SIST

Vi hoppas att du har användning av den här informationen. Den finns på hemsidan www.brflovisedal1.se. Om du har frågor, saknar information eller har tips om något som du tror att dina grannar kan ha nytta av så kontakta någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till info@brflovisedal1.se.